Tjänstevillkor för förvaltningsavtal

Villkoren uppdaterades senast: 2022-01-26

1. Allmänt

Dessa tjänstevillkor gäller då Visioon Studio Sweden AB (nedan kallad Visioon Studio) tillhandahåller en förvaltningstjänst i form av ett abonnemang till en kund (nedan kallad Kunden). Tjänsten specificeras i avtalet mellan Visioon Studio och Kunden (nedan kallad Avtalet) och dessa vid var tid gällande tjänstevillkor (nedan kallade Tjänstevillkoren). Tjänsten erbjuds i paket med olika innehåll (vilket paket som gäller Kunden framgår av Avtalet).

2. Avtalstid, uppsägning och betalning

Abonnemanget löper tillsvidare, såvida inget annat har avtalats skriftligen. Fakturering sker via e-post och fakturan skickas första dagen i avtalsperioden. Uppsägning av avtalet måste ske skriftligen till andrea@visioon.se senast sista dagen i månaden, i vilket fall abonnemanget endast löper månaden ut. Visioon Studio äger rätt att säga upp avtalet från sitt håll med omedelbar verkan, i vilket fall beloppet för pågående månad återbetalas till Kunden.

3. Prisjusteringar

Visioon Studio äger rätt att inför en ny faktureringsmånad justera gällande prislista för respektive paket. Prisjusteringen informeras om minst 1 månad innan den börjar gälla.

4. Definitioner och begränsningar i tjänsten

4.1 Återställning av sajt från backup

Återställning av backup (förutsatt att det ingår i valt paket) på grund av handhavandefel kan åberopas av Kunden upp till 4 gånger per månad. Därefter tas en kostnad om 1000 kr + moms ut per återställning.

4.2 Fri e-postsupport

Supporten gäller tekniska och strategiska frågor direkt kopplade till den webbplats som är angiven i Avtalet. Visioon Studio besvarar Kundens frågor vanligtvis inom 1-2 arbetsdagar (förutsatt att ledighet inte har åberopats av Visioon Studio, se punkt 7). Visioon Studio hjälper Kunden med sitt problem genom skriftliga beskrivningar och bildexempel. Supporten täcker således inte eventuell handpåläggning, såvida det inte gäller återställning av backup (se punkt 4.1). Alla supportärenden skickas till e-postadressen andrea@visioon.se – inga ärenden hanteras via telefon såvida Visioon Studio inte anser detta lämpligt.

4.3 Retainer

Begreppet ”retainer” syftar till timmar som är garanterat avsatta för Kundens nyttjande under pågående månad. Retainertimmar kan nyttjas för de tjänster som Visioon Studio tillhandahåller, till exempel ändringar på eller utveckling av befintlig webbplats. Önskemål om nyttjande av retainertimmar behöver inkomma minst en vecka innan önskad implementation och minst en vecka innan månadens slut. Vid uppehåll (se punkt 7) behöver önskemål om nyttjande av retainertimmar inkomma minst en vecka innan uppehållet. Timmar som inte nyttjas under pågående månad kan inte sparas till nästkommande månad. Visioon Studio informerar Kunden när timmarna är slut och vill Kunden ha mer tid så är det i mån av tillgänglighet och till vid var tid gällande timtaxa.

5. Avgifter för teman och tillägg

Avgiften för följande premiumteman och premiumtillägg ingår i abonnemanget och behöver således inte betalas separat:

Teman:

  • Astra

Tillägg:

  • Elementor Pro (visuell sidbyggare)
  • Ultimate Addons for Elementor (tillägg för visuell sidbyggare)
  • Amelia (bokningssystem)
  • Cleantalk (spamskydd och brandvägg)


6. Buggar och tekniska problem vid uppdateringar

Vid uppdatering av WordPress, teman och tillägg kan ibland visuella eller tekniska problem uppstå. I de fall problemet upptäcks av Visioon Studio i samband med uppdateringen görs omedelbart en återställning av backup. Om problemet är relaterat till en viss komponent äger Visioon Studio rätten att avvakta en ny version av komponenten innan ett nytt försök på uppdatering görs. Mindre visuella avvikelser som uppstår på grund av uppdateringar och som enligt Visioon Studios ensidiga bedömning kan åtgärdas inom rimlig tid ingår i abonnemangskostnaden. Om buggar uppstår som Visioon Studio inte ålagts att åtgärda enligt Avtalet eller dessa Tjänstevillkor, så ska Kunden informeras om detta. Visioon Studio kan välja att åtgärda sådana buggar efter godkännande från Kund och mot separat ersättning

7. Uppe