Jag är helt ledig under juli och genomför då inga projekt. Glad sommar! /Andréa
Jag är helt ledig under juli. Glad sommar!

Tjänstevillkor för förvaltningsavtal

Villkoren uppdaterades senast: 2022-01-26

1. Allmänt

Dessa tjänstevillkor gäller då Visioon Studio Sweden AB (nedan kallad Visioon Studio) tillhandahåller en förvaltningstjänst i form av ett abonnemang till en kund (nedan kallad Kunden). Tjänsten specificeras i avtalet mellan Visioon Studio och Kunden (nedan kallad Avtalet) och dessa vid var tid gällande tjänstevillkor (nedan kallade Tjänstevillkoren). Tjänsten erbjuds i paket med olika innehåll (vilket paket som gäller Kunden framgår av Avtalet).

2. Avtalstid, uppsägning och betalning

Abonnemanget löper tillsvidare, såvida inget annat har avtalats skriftligen. Fakturering sker via e-post och fakturan skickas första dagen i avtalsperioden. Uppsägning av avtalet måste ske skriftligen till andrea@visioon.se senast sista dagen i månaden, i vilket fall abonnemanget endast löper månaden ut. Visioon Studio äger rätt att säga upp avtalet från sitt håll med omedelbar verkan, i vilket fall beloppet för pågående månad återbetalas till Kunden.

3. Prisjusteringar

Visioon Studio äger rätt att inför en ny faktureringsmånad justera gällande prislista för respektive paket. Prisjusteringen informeras om minst 1 månad innan den börjar gälla.

4. Definitioner och begränsningar i tjänsten

4.1 Återställning av sajt från backup

Återställning av backup (förutsatt att det ingår i valt paket) på grund av handhavandefel kan åberopas av Kunden upp till 4 gånger per månad. Därefter tas en kostnad om 1000 kr + moms ut per återställning.

4.2 Fri e-postsupport

Supporten gäller tekniska och strategiska frågor direkt kopplade till den webbplats som är angiven i Avtalet. Visioon Studio besvarar Kundens frågor vanligtvis inom 1-2 arbetsdagar (förutsatt att ledighet inte har åberopats av Visioon Studio, se punkt 7). Visioon Studio hjälper Kunden med sitt problem genom skriftliga beskrivningar och bildexempel. Supporten täcker således inte eventuell handpåläggning, såvida det inte gäller återställning av backup (se punkt 4.1). Alla supportärenden skickas till e-postadressen andrea@visioon.se – inga ärenden hanteras via telefon såvida Visioon Studio inte anser detta lämpligt.

4.3 Retainer

Begreppet ”retainer” syftar till timmar som är garanterat avsatta för Kundens nyttjande under pågående månad. Retainertimmar kan nyttjas för de tjänster som Visioon Studio tillhandahåller, till exempel ändringar på eller utveckling av befintlig webbplats. Önskemål om nyttjande av retainertimmar behöver inkomma minst en vecka innan önskad implementation och minst en vecka innan månadens slut. Vid uppehåll (se punkt 7) behöver önskemål om nyttjande av retainertimmar inkomma minst en vecka innan uppehållet. Timmar som inte nyttjas under pågående månad kan inte sparas till nästkommande månad. Visioon Studio informerar Kunden när timmarna är slut och vill Kunden ha mer tid så är det i mån av tillgänglighet och till vid var tid gällande timtaxa.

5. Avgifter för teman och tillägg

Avgiften för följande premiumteman och premiumtillägg ingår i abonnemanget och behöver således inte betalas separat:

Teman:

  • Astra

Tillägg:

  • Elementor Pro (visuell sidbyggare)
  • Ultimate Addons for Elementor (tillägg för visuell sidbyggare)
  • Amelia (bokningssystem)
  • Cleantalk (spamskydd och brandvägg)


6. Buggar och tekniska problem vid uppdateringar

Vid uppdatering av WordPress, teman och tillägg kan ibland visuella eller tekniska problem uppstå. I de fall problemet upptäcks av Visioon Studio i samband med uppdateringen görs omedelbart en återställning av backup. Om problemet är relaterat till en viss komponent äger Visioon Studio rätten att avvakta en ny version av komponenten innan ett nytt försök på uppdatering görs. Mindre visuella avvikelser som uppstår på grund av uppdateringar och som enligt Visioon Studios ensidiga bedömning kan åtgärdas inom rimlig tid ingår i abonnemangskostnaden. Om buggar uppstår som Visioon Studio inte ålagts att åtgärda enligt Avtalet eller dessa Tjänstevillkor, så ska Kunden informeras om detta. Visioon Studio kan välja att åtgärda sådana buggar efter godkännande från Kund och mot separat ersättning

7. Uppehåll i löpande underhåll och support m.m.

Med anledning av ledigheter för personal under vissa tider under året så gäller följande avseende uppehåll i löpande underhåll och support m.m. Uppehåll i löpande underhåll och support sker sex (6) veckor per år, utöver helger och helgdagar. Vid längre uppehåll (>5 dagar) under ordinarie arbetstid blir Kunden informerad minst 14 dagar före uppehållets början. För affärskritiska ärenden som uppstår under uppehållet är det möjligt att nå Visioon Studio via jouren (se punkt 8). Under uppehållet genomförs endast säkerhetskritiska uppdateringar av WordPress, teman och tillägg.

8. Jour

Jouren är till för affärskritiska ärenden utanför ordinarie arbetstid eller vid uppehåll (se punkt 7). Definitionen av ett affärskritiskt ärende är ett problem av en sådan natur som direkt inskränker möjligheten för webbplatsens besökare att slutföra viktiga uppgifter, så som att boka en tid eller genomföra ett köp. Visuella avvikelser anses inte vara av affärskritisk natur. I de fall webbplatsen inte går att nå över huvud taget åtar sig Kunden ansvaret att först kontakta supporten hos det webbhotell där webbplatsen hostas. Jouren går att nå via formuläret på sidan visioon.se/jour. När ett jourärende inkommer agerar Visioon Studio så snart tillgång till telefon/dator erbjudes. Vid missbruk av jouren p.g.a. ärenden av icke affärskritisk natur debiteras 1800 kr exkl. moms per påbörjad supporttimme.

9. Force majeure

Visioon Studio är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra dess förpliktelser enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständigheter som Visioon Studio inte råder över och som förhindrar fullgörandet av dessa. Så snart hindret upphört ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt om inte annat avtalats. Som befriande omständighet ska anses allvarlig sjukdom för nyckelperson inom Visioon Studio, krig, myndighetsingripande, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, naturkatastrofer, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer – eller annan för vilken Visioon Studio inte svarar.

10. Tvist

På dessa Tjänstevillkor och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska svensk materiell rätt tillämpas. Tvist angående tolkning eller tillämpning av Tjänstevillkoren och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk allmän domstol.

11. Ändringar i Tjänstevillkoren

Dessa Tjänstevillkor kan komma att ändras från tid till annan. De vid var tid gällande Tjänstevillkoren finns tillgängliga på visioon.se/villkor-forvaltning. Kunden skall omgående underrättas via e-post om ändringar eller tillägg i Tjänstevillkoren. Genom att fortsätta nyttja tjänsten accepterar Kunden de ändrade Tjänstevillkoren.

Denna hemsida använder kakor för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter att surfa på den här webbplatsen godkänner du användandet. Här kan du läsa mer om hur kakorna används.